مونو آمونیوم فسفات

این ماده در صنعت کشاورزی به عنوان کودهای شیمیایی مورد مصرف قرار میگیرد و یکی از کودهای بسیار مهم در این صنعت است. برای یک گیاه سه عنصر حیاتی وجود دارد که مونو آمونیوم فسفات به دلیل دارا بودن فسفر و ازت دو جزئ اصلی از این سه عنصر حیاتی را داراست. چون مونو آمونیوم فسفات محلول در آب است درصورت وجود رطوبت مناسب در خاک به سرعت حل میشود و موجب تقویت رشد گیاه میگردد. مصارف غیر کشاورزی: پودر خشک این ماده شیمیایی در کپسول های آتش نشانی در منازل، مدارس و ادارات وجود داردو به سرعت موجب خاموش شدن شعله های آتش میشود.


Item Value
Main content 99
Phosphorus pentoxide as p2o5 63
Nitregen as N 11.5
Fluoride as F ----
water as H2o 0.5
Arsenic as As ----
Heavy Metal as pb ----
water insoluble 0.1
chliride as Cl 0.001
PH value 4.4-4.6