کربنات استرانسیوم

از استرانسیم کربنات در تولید شعله های قرمز رنگ در مواد آتش بازی، تولید اکسید و استات استرانسیم، تولید لوازم الکتریکی و رسوب دهی سرب در حوضچه های الکترولیز روی استفاده می شود.


Item Value
Relative density 3.5
Mode at 25 ° C S
Molar mass (g / mol) 147.629
Melting temperature (° C) 1494