گلایسین

کاربرد آن افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش های محیطی تقویت سیستم ایمنی گیاه


Item Value
(assay(C2H5NO2 101.5/98.5
Heavy metals(as pb)%-max 0.002
Loss on drying%-max 0.2
sulphate(as SO4)%max 0.0065
Residue on ignition%-max 0.1
Choride(as Cl)%max 0.007