پرمنگنات

در صنایع سینمایی و تلویزیونی تصفیهٔ آب و ضدعفونی کاربردهای زیست پزشکی سنتزهای شیمی آلی تصفیه پساب‌های صنعتی عیارسنجی در شیمی تجزیه


Item Value
Purits 99.36%
chloride 0.003%
sulfare 0.03%
Water insoluble 0.032%