سولفات منگنز

سولفات های منگنز درخوراک دام و افزودنی های کودهای گیاهی در کشاورزی استفاده می شود


Item Value
Mnso4.H2o 98%
Mn 31.8%
Pb 0.001%
As 0.0005%
Cd 0.001%
Fe 0.004%
Co 100
Ni 50ppm
chloride 0.005%
H2o 0.3%