مونو پتاسیم فسفات

علاوه بر کاربرد این ماده در صنایع کشاورزی و استفاده از آن به عنوان کود، از مونو پتاسیم فسفات به عنوان: 1. عامل بازی در تنظیم سطح PH برخی محلول های مشخص و همچنین کاهش خروج آمونیاک از کود 2. مکمل غذایی 3. کود قارچ کش 4. و ماده اصلی در نوشابه های انرژی زا استفاده می شود. همچنین این ماده در صنایع نساجی و در فرآیندهای تخمیری نیز کاربرد دارد.


Item Value
MAIN CONTENT 98.5
P2O5 51.50%
K2O 33.8%
MOISTURE 0.2%
INSOLUBLE 0.1%
PH VALUE 4.3-4.7